TAGGAR

I tabellen nedan har versaler (med något undantag) använts för reserverade ord och gemener för beskrivande text. Modernare är dock att genomgående använda gemener. Listan gör långt ifrån anspråk på att vara fullständig.

StarttaggSluttaggAnvändningAttribut m. m.
<!-- 
 -->
SaknasKommenterande text som inte ska synas i webbläsaren skrivs mitt i denna tagg.Saknas
<A></A>Omger en start-/slutpunkt för en hyperlänk (ej slutpunkt om ett helt dokument avses). - AnkareHREF="url till en webbsida/bildfil/ljudfil/videofil/annan fil", ="#avsnitt", ="MAILTO:mejladress"; NAME="avsnitt"; TITLE="beskrivning av destinationen"; TARGET="namn på ramen sidan ska visas i", ="_TOP", ="_BLANK", ="_SELF", ="_PARENT" (_TOP tar bort alla ramar, _BLANK startar ett nytt webbläsarfönster, _SELF gör att nya fönstret läggs där länken fanns, _PARENT backar en ramnivå)
<ADDRESS></ADDRESS>Omger text som avses ge information om adress o. dyl. - Visas ofta kursiv och/eller utmärkt på annat sätt och kan radbrytas med <BR>Saknas
<B></B>Omger text som ska vara fet. - Bold - Ger i allmänhet samma resultat som <STRONG>-taggen.Saknas
<BASEFONT>SaknasFöregår text som ska ges normalstorlek.SIZE="storlek (1-7)", ="storleksändring (t. ex. +1)"; FACE="typsnitt1, typsnitt2,.." (Ett eller flera typsnitt kan räknas upp - väljs efter möjlighet.);
<BGSOUND>SaknasMarkerar startpunkten för ett bakgrundsljud. - Attributet SRC - SouRCe - är obligatoriskt.SRC="ljudfilens url (filnamn)"; LOOP="antal gånger det ska spelas", ="INFINITE"
<BIG></BIG>Omger text som ska visas stor.Saknas
<BLINK></BLINK>Omger text som ska blinka.Saknas
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>Omger text som ska vara ett längre citat. - Ger ett stycke text som på något sätt skiljer sig från resten.Saknas
<BODY></BODY>Omger det som ska synas på den egentliga sidan (kommer efter </HEAD>-taggen).BGCOLOR, TEXT, LINK, ALINK, VLINK="färg" (Färg kan vara black, maroon, green, olive, navy, purple, teel, gray, silver, red, lime, yellow, blue, fuchsia, aqua, white eller t. ex. #FF0000(=röd), #00FF00(=grön), #0000FF(=blå).); BACKGROUND="url till bildfil";
<BR>SaknasFöregår ny rad. - BReak - Framtvingar radbrytning.CLEAR="LEFT", ="RIGHT", ="ALL", ="NONE"; (Ny rad först då vänster/höger/båda/ingen marginal(erna) är fri(a).)
<CAPTION></CAPTION>Omger en rubrik/undertext. - Taggen skrivs mellan <TABLE>-taggar, men texten hamnar utanför tabellen.ALIGN="TOP", ="BOTTOM" (avgör om det blir en rubrik eller undertext till tabellen);
<CENTER></CENTER>Omger text som ska centreras (utan någon tagg blir texten vänsterjusterad).Saknas
<CITE></CITE>Omger text som ska vara citerad. - Ger i allmänhet samma resultat som <I>-taggen.Saknas
<CODE></CODE>Omger text som ska vara kod.Saknas
<DD></DD>Omger varje "definition" i en definitionslista. - Sluttaggen ej obligatorisk.Saknas
<DFN></DFN>Omger en text som ska vara en definition.Saknas
<DIV></DIV>Alternativ till <P>-taggen. - DIVision - Attributet ALIGN obligatoriskt.ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT";
<DL></DL>Omger definitionslista (gloslista eller liknande).COMPACT (ger "uppslagsord" och definition på samma rad);
<DT></DT>Omger varje "uppslagsord" i en definitionslista. - Sluttaggen ej obligatorisk.Saknas
<EM></EM>Omger text som ska betonas. - EMphasize - Ger i allmänhet samma resultat som <I>-taggen.Saknas
<FONT></FONT>Omger text, vars stil/färg ska vara annorlunda. - Sluttaggen ej obligatorisk.COLOR="färg"; SIZE="storlek (1-7)", ="storleksändring (t. ex. +1)"; FACE="typsnitt1,typsnitt2,.." (Ett eller flera typsnitt kan räknas upp - väljs efter möjlighet.);
<FRAME>SaknasInfogar en ram med en webbsida.SRC="url till den webbsida som ska visas i ramen";MARGINHEIGHT, MARGINWIDTH="värde";NORESIZE;SCROLLING="NO", ="YES", ="AUTO"; FRAMEBORDER="NO", ="YES"; NAME="ramnamn" (Välj själv ett unikt namn att sedan referera till.);
<FRAMESET></FRAMESET>Används i rammodersidan i stället för <BODY>-taggen och omger "ramar" och nya "ramset".COLS="bredd i pixel/procent, bredd.., bredd..", ="*" (* betyder resten av sidan); ROWS="höjd i pixel/procent, höjd.., höjd..", ="*" (* betyder resten av sidan);
<H?></H?>Omger en rubrik. - Heading - ? står för 1-6 som anger rubrikens nivå (1 ger störst stil, 6 minst).ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT";
<HEAD></HEAD>Mellan dessa taggar överst i dokumentet skrivs olika data gemensamma för hela dokumentet.Saknas
<HR>SaknasGer ett horisontellt streck tvärs över hela sidan.SIZE="tjocklek"; WIDTH="bredd (längd) i pixel/procent"; ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT"; NOSHADE (Tar bort 3D-effekten och ger ett svart streck.);
<HTML></HTML>Markerar början och slut på hela dokumentet. - HyperText Markup LanguageSaknas
<I></I>Omger text som ska vara kursiverad. - Italics - Ger i allmänhet samma resultat som <EM>-taggen.Saknas
<IMG>SaknasMarkerar platsen för en bild. - Attributet SRC - SouRCe - (eller motsvarande) är obligatoriskt.SRC="bildfils url"; LOWSRC="tillf. bildfils url"; DYNSRC="videofils url"; LOOP="antal gånger en videofil ska spelas", ="INFINITE"; ALT="tillf. text så länge/om inte bilden kan visas"; ALIGN="TOP", ="MIDDLE", ="BOTTOM", ="LEFT", ="RIGHT", ="TEXTTOP", ="ABSMIDDLE", ="BASELINE", ="ABSBOTTOM"; WIDTH="pixel/procent av sidan"; HEIGHT="pixel/procent av sidan"; BORDER="värde"; HSPACE="värde" (används end. i tabell och anger luft till text i samma cell); VSPACE="värde" (används end. i tabell); USEMAP="#referensnamn till klickningskarta"; ISMAP
<ISMAP>SaknasAnropar klickningskarteprogram på server.Saknas
<KBD></KBD>Omger text som ska föreställa tangentbordstecken.Saknas
<LI></LI>Omger varje element i en ordnad eller oordnad lista. - List Item - Sluttaggen ej obligatorisk.VALUE="värde"
<MAP></MAP>Omger data för en klickningskarta till en bild.NAME="referensnamn för kartan"; Data skrivs så här: AREA SHAPE="RECT", ="POLY", ="CIRCLE" COORD "x1,y1,x2,y2..." HREF="url"/NOHREF ALT="text"
<MARQUEE></MARQUEE>Omger text som ska visas rullande.DIRECTION="LEFT", ="RIGHT"; BEHAVIOR="SCROLL", ="SLIDE", ="ALTERNATE"; LOOP="antal genomlöpningar", ="INFINITE"; BGCOLOR="färg"; SCROLLDELAY, SCROLLAMOUNT, VSPACE, HSPACE, HEIGHT="värde";
<MENU></MENU>Omger en oordnad lista. - Unordered List - Som <UL> men utan punkter före varje element.Saknas
<NOFRAMES></NOFRAMES>Används mellan <FRAMESET>-taggarna och omger ett alternativ för en webbläsare som inte kan läsa ramar.Saknas
<OL></OL>Omger en ordnad lista - Ordered List - d. v. s. en lista där elementen numreras (se TYPE).TYPE="1", ="i", ="I", ="a", ="A" (numreras med arabiska siffror, romerska siffror, bokstäver); START="värde som numreringen ska börja med"
<P></P>Omger ett stycke. - Paragraph - Ger extra radmatning före stycket - Sluttaggen ej obligatorisk.ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT", ="JUSTIFY";
<PRE></PRE>Omger text som ska ha exakt den layout som den har i html-koden. - Kräver icke-proportionellt typsnitt (Courier).WIDTH="max antal tecken per rad"
<SAMP></SAMP>Omger text som ska vara ett exempel.Saknas
<SMALL></SMALL>Omger text som ska visas liten.Saknas
<STRIKE></STRIKE>Omger text som ska visas genom(=över)-struken.Saknas
<STRONG></STRONG>Omger text som ska visas tydligt. - Ger i allmänhet samma resultat som <B>-taggen.Saknas
<SUB></SUB>Omger text som ska vara nedsänkt (index). - SUBscriptSaknas
<SUP></SUP>Omger text som ska vara upphöjd (exponent). - SUPerscriptSaknas
<TABLE></TABLE>Omger en tabell (ett synligt eller osynligt rutnät med olika stora celler innehållande olika data).BORDER="ramtjocklek i pixel"; WIDTH="tabellbredd i pixel/procent"; CELLPADDING="luft runt innehållet i en cell i pixel"; CELLSPACING="spröjstjocklek i pixel"; BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORLIGHT, BORDERCOLORDARK="färg"; ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT" (Stöds sällan - använd t. ex. i stället <CENTER></CENTER> runt hela tabellen.);
<TD></TD>Omger text som ska vara data i en cell i en tabell. - Table Data - Skrivs mellan <TABLE>-taggar. - Sluttaggen ej obligatorisk.WIDTH="cellbredd i pixel/procent"; ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT"; VALIGN="TOP", ="MIDDLE", ="BOTTOM", ="BASELINE"; COLSPAN="antal kolumner som cellen ska spänna över"; ROWSPAN="antal rader som cellen ska spänna över"; NOWRAP; BGCOLOR="färg";
<TH></TH>Omger text som ska vara rubrik i en cell i en tabell. - Table Heading - Skrivs mellan <TABLE>-taggar. - Sluttaggen ej obligatorisk.WIDTH="cellbredd i pixel/procent"; ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT"; VALIGN="TOP", ="MIDDLE", ="BOTTOM", ="BASELINE"; COLSPAN="antal kolumner som cellen ska spänna över"; ROWSPAN="antal rader som cellen ska spänna över"; NOWRAP; BGCOLOR="färg";
<TITLE></TITLE>Skrivs mellan <HEAD>-taggarna och omger det namn som ska stå i namnlisten.Saknas
<TR></TR>Skrivs mellan <TABLE>-taggarna och omger en rad i tabellen. Sluttaggen ej obligatorisk.ALIGN="LEFT", ="CENTER", ="RIGHT"; VALIGN="TOP", ="MIDDLE", ="BOTTOM", ="BASELINE";
<TT></TT>Omger text som ska skrivas i "TeleType".Saknas
<U></U>Omger text som ska strykas under. - UNderlineSaknas
<UL></UL>Omger en oordnad lista - Unordered List - d.v.s. en lista med punkter före varje element.TYPE="DISC", ="CIRCLE", ="SQUARE" (DISC är skönsvärde.); COMPACT;