PROCENTRÄKNING

Procent kan översättas med hundradel(ar). På samma sätt kan promille översättas med tusendel(ar) och ppm med miljondel(ar). Procent, promille och ppm är alltså inte enheter på samma sätt som kg och mil utan står egentligen i stället för en division med hundra, tusen resp en miljon.

När vi har förändringar brukar man tala om ökning eller minskning med ett visst antal procent, men om man beskriver förändringen med en indexserie, så anger indextalet till hur många procent något ökat eller minskat jämfört med basåret (då index är 100).

BERÄKNING AV PROCENTTAL (PROMILLE, PPM) - DIVISION

Hur många procent (promille, ppm) är 5 g av 1,000 kg?

Lösning: Man dividerar med det man jämför med dvs med det som tänks vara 100 % (i detta fall 1,000 kg = 1000 g). Så här:

samma sätt om något ökar från 1000 g till 1005 g får man:

Förändringsfaktorn 1,005 betyder en ökning (till 100,5 % och) med 0,5 %.

Om vi i stället har en minskning från 1000 g till 995 g får man:

Förändringsfaktorn 0,995 betyder en minskning (till 99,5 % och) med 0,5 %.

BERÄKNING AV DEL, FÖRÄNDRING ELLER NYTT VÄRDE - MULTIPLIKATION

Hur mycket är 5 % (‰, ppm) av 200 kg?


 
 

Hur mycket blir 200 kg efter att ha ökat med 5 %?

Lösning: Multiplicera med förändringsfaktorn:


Hur mycket blir 200 kg efter att ha minskat med 5 %?

Lösning: Multiplicera med förändringsfaktorn:


BERÄKNING AV DET HELA (= 100 %) - GÅ VÄGEN ÖVER 1 %

Hur mycket är alltsammans om 15 % av det är 45 m?