POTENSRÄKNING

En potens är ett sätt att skriva upprepad multiplikation eller upprepad division och en potens (och vad den betyder) ser exempelvis ut så här:

eller

Talet skrivet normalstort kallas bas och det lilla upptill till höger om basen kallas exponent. Om exponenten är ett positivt heltal betyder potensen talet ett multiplicerat med basen så många gånger som exponenten anger. Så här:

 (e stycken b:n)

Om exponenten är ett negativt heltal betyder potensen talet ett dividerat med basen så många gånger som exponenten anger. Så här:

 (e stycken b:n)

EXEMPEL MED OLIKA RÄKNESÄTT

I EN OCH SAMMA UPPGIFT MÅSTE BASEN VARA DENSAMMA

 
 
 
 
 

POTENSER MED RATIONELLA TAL SOM EXPONENT

Om exponenten i en potens inte är ett heltal kan naturligtvis en potens inte definieras exakt som ovan, men om vi antar att samma räkneregler fortfarande ska användas så förstår man med hjälp av några exempel hur det måste förhålla sig.

Å ena sidan måste det ju vara så att

Å andra sidan vet vi ju att

Detta innebär att om basen är ett positivt tal så betyder upphöjt till 1/2 samma sak som kvadratroten ur.

Här visas ytterligare ett par klargörande exempel: